Obchodní podmínky

I. Všeobecná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) se vztahují pouze na obchodní vztahy mezi kupujícím, společností RETRUS s.r.o., Sedmokrásková 6, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 01, jako zprostředkovatelem (dále jen provozovatel) a společností dodávající zboží (dále jen dodavatel) uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu www.varumin.cz (dále jen obchod).
 2. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.
 3. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky obchodu a celkovou cenu objednávky zpracovaný systémem obchodu.
 4. Dodavatelem se rozumí prodejce zboží, jehož nabízené produkty zveřejňuje provozovatel v obchodě.
 5. Všeobecné obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

II. Objednávka, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

 1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci nebo při realizaci objednávky.
 2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh kupní-prodejní smlouvy a jsou považovány za závazné pro všechny zúčastněné strany.
 3. Provozovatel akceptuje návrh na smlouvu ze strany kupujícího dodáním zboží kupujícímu.
 4. V závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.), zejména v případě ceny vyšší než 150,- EUR, je provozovatel oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím považuje provozovatel objednávku za neplatnou.
 5. Jestliže cena objednávky přesahuje 150,- EUR, je provozovatel oprávněn požadovat od kupujícího platbu předem (zálohová faktura, platba přes elektronické bankovnictví nebo platba platební kartou), pokud se provozovatel a kupující nedohodnou příhodným způsobem jinak.
 6. Pokud je mezi provozovatelem a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, pak se elektronická objednávka řídí touto smlouvou, a to v případě, že to podmínky elektronického obchodu dovolují.
 7. Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 12 hodin od jejího odeslání, a to zasláním stornovacího e-mailu elektronickou poštou na elektronickou adresu uvedenou v objednávce.
 8. K vlastnímu uzavření kupní-prodejní smlouvy dochází převzetím zboží kupujícím.

III. Dodací podmínky a náklady na dodání zboží

 1. Místem plnění smlouvy se rozumí bydliště (sídlo) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v registračním formuláři obchodu nebo ve formuláři objednávky. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (například Slovenská pošta), nebo vlastními prostředky provozovatele, popřípadě bude na základě dohody s kupujícím (možnost výběru při zadávání objednávky) připraveno u provozovatele, kde si ho kupující převezme do 7 dnů po výzvě od provozovatele obchodu.
 2. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu, případně poště, nebo prvnímu dopravci za účelem přepravy ke kupujícímu.
 3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.
 4. Dodavatel dodá zboží kupujícímu v nejkratší možné době (tj. zpravidla do 7 dnů) po přijetí elektronické objednávky. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší, maximálně však 5 týdnů. Nedodání zboží do 5 týdnů opravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy.
 5. Zboží bude kupujícímu dodáno v běžných obalech s výjimkou případů, kdy z povahy zboží nebo na základě dohody vyplývají speciální požadavky.

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží (na dobírku, od kurýra, u dodavatele), popřípadě v termínu uvedeném na zálohové faktuře, anebo při zaslání objednávky, jestliže si kupující zvolí možnost platby formou elektronického platebního styku, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
 2. Pokud je cena zboží hrazena prostřednictvím elektronického platebního styku, pak je zboží expedováno přednostně po připsání celkové ceny včetně DPH ve prospěch účtu provozovatele.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího platbu předem (nastavením systému obchodu), a to především v případě objednávek uvedených v článku II, odst. 5 těchto pravidel.
 4. V případě odmítnutí platby předem považuje provozovatel příslušnou objednávku za neplatnou.

V. Reklamační podmínky

 1. Dodavatel dodá kupujícímu spolu se zbožím všechny příslušné doklady, které se ke zboží vztahují, tj. fakturu – daňový doklad, dodací (záruční) list provozovatele, záruční list výrobce (pokud jej výrobce zboží poskytuje).
 2. Dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku výslovně uvedenou v dodacím listu (dodací list slouží zároveň jako záruční list); pokud není záruční doba v dodacím listě uvedena, pak minimální záruční doba činí 6 měsíců ode dne prodeje .
 3. Dodavatel odpovídá za závady způsobené vadou materiálu, funkční vadou nebo vadou při výrobě, montáži nebo instalaci prováděné pracovníky dodavatele, které se na prodaném zboží projeví v záruční době.
 4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením, použitím čí instalací, která je v rozporu s uživatelskou příručkou. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.
 5. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla provozovatelem nebo výrobcem zboží výslovně zmocněna.

VI. Ochrana soukromí

 1. Provozovatel se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze údaje, které slouží výlučně pro potřeby prodávajícího a souvisejí s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailová adresa).
 2. Kupující prohlašuje, že ve smyslu ustanovení § 7, odstavce 1, zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, které jsou potřebné při činnosti prodávajícího, a zpracovával tyto údaje ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň poskytuje prodávajícímu svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů jiné osobě a s přeshraničním přenosem osobních údajů i do třetích zemí (jakýchkoliv zemí v rámci Evropské unie a zemí tzv. bezpečného přístavu). Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou.
 3. Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání a na základě písemné nebo telefonické žádosti kupujícího (i bez udání důvodů) kdykoliv vymaže jeho osobní údaje ze své databáze.

VII. Závěrečná a přechodná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v systému.
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou případu, kdy se obě strany dohodnou jinak.
 3. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání této objednávky.
 4. Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou těmito Všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 5. Případné spory mezi stranami, které nebudou řešitelné vzájemnou dohodou obou stran, rozhodne příslušný soud.